Prev Next

Förskolans värdegrund, läroplanen och Barnkonventionen

Integritet i förskolans arbete

Att arbeta med kroppslig integritet, dvs rätten till sin egen kropp står skrivet på fyra platser i Läroplanen för Förskolan. Vi ska gå igenom dem tillsammans och bena ut vad de faktiskt innebär.

I värdegrunden för förskolan står det bland annat:
”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.” 

I förskolans uppdrag står det:
”(…)Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.”

I läroplanens mål 2.2 Omsorg, utveckling och lärande står det:
“Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. MÅL: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.”

Ett av riktlinjerna enligt läroplanen är att:
“Arbetslaget ska: hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.”

Att diskutera på APT:

Hur arbetar ni för att uppnå målet i läroplanen 2.2?

Vad har ni för verktyg som ni kan använda er av? (Verktyg kan vara metod, material, regler osv)

Treskablinoll Sverige © 2023