Elefanten i sovrummet

Dela materialet
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
En rapport av Treskablinoll om ungas upplevelser av stöd och behov av stöd i samband med sexuella övergrepp.

Elefanten i sovrummet

Ungas upplevelser av stöd och behov av stöd i samband med sexuella övergrepp.

Elefanten i sovrummet

Sexuella övergrepp mot barn är ett brott mot mänskliga rättigheter och barnkonventionen med allvarliga konsekvenser för hälsan som följd. Till exempel ökar risken för självmord, posttraumatiskt stressyndrom, missbruk och ätstörningar. Enligt statistik från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2011) blir 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar i Sverige utsatta för sexuella övergrepp innan de fyllt 18 år. I en studie från Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2021) framkommer det att det rör sig om närmare 1 av 4 barn som utsatts för sexuella övergrepp i Sverige. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå, 2020) finns det ett stort mörkertal, där de beräknar att färre än 10 procent av fall av sexuellt våld och övergrepp mot barn polisanmäls. Av de fall som polisanmäls är det enbart ca 2 procent som leder till en fällande dom. Att få barn vågar berätta om övergrepp de varit utsatta för är tydligt. Genom denna studie vill vi ge en röst till några av de som utsatts för att ta reda på vad de hade behövt för att våga berätta och vilket bemötande de hade önskat när de väl gjorde det.

Stort tack till er som delat era berättelser.

Relaterat material